Politika kvality společnosti InspiroTec s.r.o.


V souladu s přijatou strategií společnosti Inspirotec s.r.o. vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku kvality. Politika kvality vychází z plánování rozvoje společnosti a je zaměřena na poskytování produktů a služeb ve vysoké kvalitě a v termínech plně uspokojujících požadavky zákazníků.

Předmětem činnosti společnosti InspiroTec s.r.o. je poskytování služeb call centra. Naším cílovým standardem je dosažení minimálního počtu stížností a reklamací zákazníků na poskytované produkty a služby. Zabezpečování vysoké kvality našich produktů a služeb je základním předpokladem pro dosažení prosperity a dalšího rozvoje společnosti Inspirotec s.r.o. Politiku kvality stanovilo vedení společnosti a představitel vedení pro kvalitu jí formuloval v následujících bodech:Chceme být uznávaným a ceněným dodavatelem a partnerem v oblasti nabízených služeb

– systémový přístup k vedení projektů, vědomí závažnosti požadavků zákazníka je sdíleno a podporováno na všech úrovních společnosti.


Za kvalitu odpovídá každý zaměstnanec

– každý zaměstnanec si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu je odpovědný svými každodenními výkony. Každý zaměstnanec je pro výkon svých činností odborně způsobilý a dostává se mu potřebného výcviku, školení a vzdělávání.


Klademe důraz na prevenci

– ve všech našich činnostech upřednostňujeme preventivní přístup. Každé riziko ohrožení kvality našich produktů, či prováděných činností jsou zaměstnanci povinni bezodkladně řešit, případně okamžitě hlásit svému nadřízenému.


Vybíráme spolehlivé dodavatele

– spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež na kvalitu klademe. Se spolehlivými dodavateli usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného obchodního partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb a produktů.


Snaha neustále zlepšovat

– hledáme nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, neustálého zvyšování kvality, abychom plně uspokojili požadavky a očekávání našich zákazníků.


Řízení bezpečnosti informací

– zpracováváme a udržujeme informace spadající pod působnost zákona o utajovaných skutečnostech. Ochrana těchto informací je řešena zvláštními předpisy. Naplňujeme jednotlivé bezpečnostní cíle pomocí adekvátních opatření, určených v rámci procesu řízením rizik bezpečnosti informací v oblastech organizace bezpečnosti, klasifikací informací, personální a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti prostředí, bezpečnosti řízení komunikací a provozu, řízením bezpečnosti přístupů, bezpečnosti vývoje a údržby systémů, řízením kontinuity provozu a souladu s legislativními požadavky.

Zajišťujeme bezpečnost informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informační aktiva tak, aby poskytly odpovídající míru jistoty našim zákazníkům a partnerům.


Řízení změn

– změny v organizaci a řízení jsou směřovány k soustavnému zlepšení kvality a bezpečnosti informací, které chápeme jako stálý a systematický proces.